สมาคมของเรา

โรงเรียนสิงห์สมุทรของเรา ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 และได้ผลิตนักเรียนและศิษย์เก่าเป็นจำนวนหลายหมื่นคน ตลอดระยะเวลา 79 ปีที่ผ่านมา ซึ่งศิษย์เก่าได้มีการรวมตัวและจัดกิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมประชุมในวาระต่าง ๆ และการรวมสี รวมรุ่น รวมห้อง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร เกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยสมาคมฯ ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นทางการต่อที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินกิจการสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับสมาคมและศิษย์เก่าสืบไปปรัชญาการดำเนินงานของสมาคม

“Proud to be Unity” ภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งเดียว

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร มีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกรุ่น เพราะเราต่างมีความภาคภูมิใจร่วมกัน คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของอัตลักษณ์ชาวสัตหีบ-สิงห์สมุทร ที่มีความกตัญญู สมกับการเป็นอัญมนีอันมีค่า
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทรมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมสามัคคีธรรม ผดุงเกียรติและสงเคราะห์ช่วยเหลือระหว่างมวลสมาชิก
2. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
3. ส่งเสริมโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทรให้เจริญก้าวหน้า
4. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของมวลสมาชิก
5. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
6. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
7. ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โรงเรียน หรือชุมชน
8. ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก ข้าราชการครู และบุคลาการของโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
9. ส่งเสริมความสามัคคี และร่วมมือกับประชาชนในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
10. ร่วมมือกับองค์การกุศลและองค์การสาธาณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
11. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกระดับ
12. สมาคมนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์และโต๊ะบิลเลียด รวมทั้งการพนันทุกประเภทภายในสมาคม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อไปตามยุคสมัยตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้
  • พ.ศ. 2480 โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ”
  • พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทหารเรือสัตหีบบำรุง”
  • พ.ศ. 2496 “โรงเรียนสิงห์สมุทร.
  • พ.ศ. 2502 “โรงเรียนสัตหีบ”
  • พ.ศ. 2523 – ปัจจุบัน "โรงเรียนสิงห์สมุทร"
ไม่ว่าโรงเรียนของเราจะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกไปตามยุคสมัยสักกี่ชื่อตาม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร จะยังคงรักษาและยึดมั่นในจุดยืนของการเป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่าทุก ๆ รุ่น ครอบคลุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยึดถือในอัตลักษณ์ความเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกัน และต่างมีความภาคภูมิใจในความเก่าแก่และยาวนานของโรงเรียนอันเป็นที่รักยิ่งแห่งนี้


10 อัตลักษณ์อันโดดเด่น ในความทรงจำของชาวสัตหีบ-สิงห์สมุทร

1. สัญลักษณ์สมอบนเสื้อนักเรียน
2. สีประจำรุ่น 6 สี คือ น้ำเงิน แดง เหลือง ส้ม ม่วง เขียว และอีก 3 สีคือ น้ำเงิน เลือดหมู ชมพู
3. ชุดลูกเสือ-เนตรนารีสมุทร
4. โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 2 ฟากฝั่ง ประถมและมัธยม
5. หนึ่งในความความทรงจำที่สวยงามของชาวสัตหีบ-สิงห์สมุทร คือความสวยงามของหาดเตยงาม หาดดงตาล และหาดนางรำ
6. สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-ขาว
7. กีฬาประเพณี อัญมนีสิงห์สมุทร
8. ตีธงและกายบริหารราชนาวี
9. มาร์ชสัตหีบและมาร์ชสิงห์สมุทร เป็นเพลงมาร์ชที่ดังก้องอยู่ในใจของชาวสัตหีบ-สิงห์สมุทรตลอดเวลา
10. ไม่ว่าจะมีอีกกี่เรื่องในความทรงจำ เราทุกคนล้วนภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งเดียวกัน