ที่ปรึกษาสมาคมพลเรือตรีสมัคร หนูไพโรจน์
ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ – สิงห์สมุทร


พลเรือโทวินัย กล่อมอินทร์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


อาจารย์วารินทร์ แสงเพชรส่อง
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


พลเรือโทเสมา สุวรรณโชติ
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


อาจารย์ธิดา หนูไพโรจน์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


อาจารย์สุนีย์ นิลอร่าม
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


อาจารย์ทิวาพร รัตนใหม่
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


คุณไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทร


ครูสุรพล ศรีพยัคฆ์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสัตหีบ - สิงห์สมุทรที่ปรึกษานายกสมาคม

พลเรือตรีบรรจบ โพธิ์แดง
ที่ปรึกษานายกสมาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ – สิงห์สมุทร