สาสน์จากนายกสมาคม

         ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณในความไว้วางใจมอบโอกาสให้พวกเราเข้ามาช่วยกันทำสมาคมให้สำเร็จ ในช่วงสองปีนี้ สิ่งที่เราตระหนักถึงและให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เนื่องด้วยความเก่าแก่กว่า 80 ของโรงเรียนของเรา ทำให้ฐานสมาชิกทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีสัดส่วนที่ใหญ่มากตามไปด้วย ซึ่งการที่จะรวบรวมฐานสมาชิกขนาดใหญ่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เราจึงเข้าขอรับคำปรึกษาจากศิษย์เก่ารุ่นพี่และอาจารย์หลายท่าน เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ให้ทุกรุ่น ทุกท่าน รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้มากที่สุด และในอีกวิธีหนึ่ง คือการทำให้สมาคมของเรามีการดำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนรับรองสมาคมตามกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เป้าหมายการดำเนินการประจำปี

        เป้าหมายแรกที่เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการภายในปีนี้ คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนรุ่นทั้ง 79 รุ่น ให้ทุกรุ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการคิด ตัดสินใจ และออกความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อให้สมาคมของเราเป็นปึกแผ่นมากขึ้น จากการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ขยายแผ่กว้างออกไปอย่างทั่วถึง และเป็นการทำให้เห็นภาพของความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ให้จุดเริ่มต้นของพวกเรามีความชัดเจน สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ตรงตามที่คาดหวังได้ดีมากที่สุด ส่วนเป้าหมายที่สอง คือการหาทุนดำเนินการสมาคม ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อนำมาใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาคมของเราดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยความมั่นคง

วาระสำคัญแห่งการครบรอบ 80 ปี โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร

        สำหรับเป้าหมายที่สามนั้น เป็นวาระสำคัญยิ่งของการครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นจังหวะอันดีที่จะทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิในในโรงเรียนของเรา ในระดับที่เป็น Dynamic Big Brand คณะกรรมการสมาคมฯ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และใช้เวลาปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อเตรียมงานให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างสมเกียรติที่สุด
        และนี่คือแผนดำเนินการในสองปีของเรา ผมมีความตั้งใจและมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ที่สุด ความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวผมเพียงคนเดียว แต่ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือและความช่วยเหลือของคณาจารย์และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน ที่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวสัตหีบ-สิงห์สมุทร

ณัฐภูมิ รัฐชยากร
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร