7 นโยบายของสมาคม

นโยบายของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ- สิงห์สมุทร ปี 2559-2560

ปรัชญาในการทำงานของสมาคมฯ

Proud to be Unity

ภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งเดียว

7 นโยบายสำหรับให้บรรลุปรัชญาในการทำงานของสมาคมฯ

1. นโยบายด้านศิษย์เก่า
    1.1. จัดตั้งกรรมการสมาคมประเภทตัวแทนรุ่นให้เรียบร้อย เพื่อเป็นจุดเชื่อมและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่นให้ถึงทุกคน
    1.2. ผลักดันการเรียกรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เกิดความต่อเนื่อง และสร้างความภาคภูมิใจในรุ่นของตัวเองและโรงเรียน
    1.3. สร้างระบบสืบค้นทะเบียนศิษย์เก่าให้เป็นมาตราฐานและเป็นศูนย์กลางของการค้นหาและติดต่อศิษย์เก่าทุกคน
    1.4. จัดทำและจัดเก็บหนังสือรุ่นแต่ละรุ่น เพื่อให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางเก็บรักษาประวัติศาสตร์

2. นโยบายด้านการหาทุนดำเนินการสมาคมฯ
    1.1. จัดทำสินค้าจำหน่ายให้กับศิษย์เก่าและบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นสินค้าที่ออกแบบและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในโรงเรียน และต้องจำหน่ายในราคาไม่แพงและสมเหตุสมผล
    1.2. จัดโครงการตลาดนัดศิษย์เก่า เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิษย์เก่าและบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง ได้มาขายของสร้างรายได้ให้สมาคมฯและชุมชน พร้อมทั้งได้มาพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
    1.3. จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ
          1.3.1. จัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า ราตรีน้ำเงิน-ขาว ในวันสถาปนาโรงเรียน และผลักดันให้จัดปีเว้นปี (จัดปีที่อายุเลขคู่)
          1.3.2. ผลักดันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้ศิษย์เก่าและบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง วิ่งฮาร์ฟ มาราธาน ในวันสถาปนาโรงเรียน และผลักดันให้จัดปีเว้นปี (จัดปีที่อายุเลขคี่)
          1.3.3. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุนดำเนินงานสมาคมฯ เป็นเงินตั้งต้น
    1.4. จัดทำโครงการเพื่อรับบริจาคเพื่อระดมทุนดำเนินงานสมาคมฯ ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอำเภอสัตหีบ
    1.1. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า เน้นการเพิ่มเติมเรื่องทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุข
    1.2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์ปัจจุบัน เน้นการพัฒนาไปที่กลุ่มผู้นำนักเรียนและกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา
    1.3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาครู เน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ครูมีแนวทางการสอนใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจ
    1.4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ปกครอง เน้นการพัฒนาผู้ปกครองเข้าใจลูกและให้ก้าวทันโลกเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันพัฒนาตัวเองได้เต็มที่

4. นโยบายด้านการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
    1.1. ผลักดันให้เกิดการสร้างหอเกียรติยศโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
    1.2. สร้างกิจกรรม Comback Day ให้กับโรงเรียน โดยนำรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษากลับมาโรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน
    1.3. สร้างกิจกรรมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปีละ 1 ท่าน
    1.4. ผลักดันกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความภูมิใจระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกัน

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
    1.1. สร้างกองทุนศึกษาต่อให้ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบได้เรียนต่อ
    1.2. สร้างกองทุนครูศึกษาต่อและกลับมาพัฒนาการสอนที่โรงเรียน
    1.3. สร้างกองทุนครูศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสอน

6. นโยบายด้านกิจกรรมพิเศษ
    1.1. ร่วมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปีโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทรในปี 2560
    1.2. ผลักดันการก่อตั้งมูลนิธิ 80 ปี โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทรเพื่อการศึกษา
    1.3. ผลักดันให้โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นศูนย์กลางอัตลักษณ์กองลูกเสือสมุทรกลับมาดังเช่นอดีต

7. นโยบายการบริหารงานสมาคมฯ
    1.1. ผลักดันและสร้างสมาคมให้ได้มาตราฐานการบริหารงานและทัดเทียมสมาคมต่างๆในระดับประเทศ
    1.2. สร้างระบบตรวจสอบต่างๆ ทำให้โปร่งใส่ เชื่อถือได้
    1.3. สร้างทีทำการสมาคมฯ ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าอย่างแท้จริง
    1.4. สร้างระบบการบริหาร การจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    1.5. สร้างเวทีและการประชุมให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสมาคมฯ