คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกจำนวน ๑๙ คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

๑. นายณัฐภูมิ รัฐชยากร

     นายกสมาคม

๒. นายสุวิทย์ มิ่งมล

     อุปนายกสมาคมคนที่ ๑

๓. นายธนชาติ จันทร์เวโรจน์

     อุปนายกสมาคมคนที่ ๒

๔. นายอินทร บุณยรัตพันธุ์

     อุปนายกสมาคมคนที่ ๓

๕. นายธนากร แผลงเดช

     อุปนายกสมาคมคนที่ ๔

๖. นาวาตรีหญิงจิตติมา มณีประเสริฐ

      อุปนายกสมาคมคนที่ ๕

๗. นายนฤชาติ วีระจิตต์

     กรรมการบริหาร

๘. นายไตรสิทธิ์ มีสมศัพย์

     กรรมการบริหาร

๙. นางศิราณัฐ ทองคำ

     เลขานุการเลขานุการ

๑o. นาวาตรีนาวิน เส็งแดง

     กรรมการบริหาร

๑๑. นางสาวทรรศนีย์ มโนคติธรรม

     นายทะเบียน

๑๒. นางสาวลลินดา ศิริพรมนัส

     ประชาสัมพันธ์

๑๓. นางเบญจวรรณ เจนกิติวรพงษ์

     เหรัญญิก

๑๔. เรือเอกพงษ์พิษณุ กลับดี

     

๑๕. นางนัฐชลี วงศ์ชัย

     

๑๖. นางสาวอธิติยา อินโพธิ์

     

๑๗. นางสาวอารยา ตรงยงค์

     

๑๘. นายนิติธร ขำศรี

     

๑๙. นาวาโทสุวรัฐ รัฐชยากร